Algemene voorwaarden TeststraatApeldoorn.nl (Test Group B.V.)

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van diensten van Test Group B.V. op de sites
http://www.teststraatapeldoorn.nl (handelsnaam Test Group B.V.)

(de Internetsites), zijnde coronasneltesten.

1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.

1.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Test Group B.V. is ingestemd.

1.5 Onder “klant” wordt verstaan: iedere bezoeker van de Internetsites en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die via een van de Internetsites een contract/aankoop, van welke aard dan ook, met Test Group B.V. is aangegaan of zal aangaan.

1.6 Door het gebruik van de Internetsites en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.

1.7 Test Group B.V. is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Test Group B.V. is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

de klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;

in het geval dat door Test Group B.V. een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Test Group B.V. retour ontvangen zijn;

de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde bestelformulier is aan Test Group B.V. via elektronische weg verzonden en door Test Group B.V. ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Test Group B.V. herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Test Group B.V. dit aan de klant meedelen binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling.

2.6 De klant en Test Group B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindentenis met Test Group B.V..

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De klant is de prijs verschuldigd die Test Group B.V. in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Test Group B.V. worden gecorrigeerd.

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

Ideal

4.2 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Test Group B.V. heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant.

4.3 In geval van niet-tijdige betaling is Test Group B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1Test Group B.V. is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen. Test Group B.V. is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

5.2 Indien Artikel 5.1 in een concreet geval vanwege de uitzonderlijke en zwaarwegende omstandigheden van dat geval buiten toepassing moet worden gelate, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

5.3 De klant vrijwaart Test Group B.V. voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Test Group B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

5.4 Het is mogelijk dat Test Group B.V. op (een van) de Internetsites links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Test Group B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 6. Overmacht

6.1 In geval van overmacht is Test Group B.V. niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Internetsites berusten bij Test Group B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

7.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

7.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Test Group B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 8. Persoonsgegevens

8.1 Test Group B.V. zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en de uitvoering daarvan.

8.2 De klant kan de aan Test Group B.V. verstrekte gegevens ten allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.

8.3 Test Group B.V. neemt de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Test Group B.V. of overeenkomsten gesloten met Test Group B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 10. Diversen

10.1 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden het e-mailadres zoals het staat aangegeven op de Internetsites (via contact).

10.2 Test Group B.V. is niet aansprakelijk in de breedste zin des woord. Alle genoemde prijzen zijn incl. btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

10.3 Test Group B.V., KvK te Amsterdam, Test Group B.V. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert.